UVV afdeling Heerlen

De UVV, afdeling Heerlen is werkzaam in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen


Doelstelling

De doelstelling van de UVV is tweeledig. 

      • Enerzijds het bieden van zorg en ondersteuning bij verschillende hulpvragers in de zorg- en welzijnssector.
        Hierbij zijn contact, betrouwbaarheid in werken en continuïteit in dienstverlening belangrijke kenmerken.
      • Anderzijds is UVV een Stichting die vrijwilligers een omgeving biedt om op een zinvolle wijze betekenis te geven aan maatschappelijke betrokkenheid.

Doelgroepen

De UVV richt zich met name op hulpvragers in de zorg- en welzijnssector. 
Op dit moment is UVV werkzaam in verschillende projecten bij Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

Vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid door projectleiders en bestuur. 

Beleid

De afdeling Heerlen werkt met ongeveer 135 medewerkers aan de realisatie van de doelstelling.

De UVV biedt vrijwilligers de mogelijkheid om maatschappelijk betrokken te zijn en actief te zijn in de zorg- en welzijnssector. Ons beleid is erop gericht om een vrijwilliger te plaatsen in een omgeving (project) waar de vrijwilliger gelet op belangstelling en eventueel eerdere werkervaring het beste tot zijn recht komt. Daarnaast biedt de UVV de mogelijkheid tot verdere ontplooiing via het volgen van cursussen. 
Een nieuwe medewerker wordt ingewerkt op haar/zijn project en continu begeleid door een projectleider.

Ons beleid is erop gericht een evenwicht te vinden tussen de eisen van de hulpvrager enerzijds en het leveren van toegevoegde waarde door UVV anderzijds, hetgeen uiteindelijk moet resulteren in tevreden hulpvragers en vrijwilligers die met plezier en voldoening hun werkzaamheden verrichten.


Organisatie UVV

De officiële naam luidt Unie van Vrijwilligers Nederland (UVV Nederland). De vereniging wordt geleid door een algemeen bestuur, dat is gekozen door de leden in een algemene ledenvergadering.

Verdeeld over ruim 40 afdelingen in Nederland ondernemen ongeveer 7.000 UVV-ers activiteiten waarin door de professionele hulp niet wordt voorzien.

Het doel van UVV Nederland is het behartigen van de belangen van de afdelingen en richting geven aan ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van het vrijwilligerswerk.
De plaatselijke afdelingen hebben een rechtstreekse stem in het beleid van de landelijke organisatie.


UVV-Heerlen


De Unie van Vrijwilligers afdeling Heerlen richt zich met name op het bieden van ondersteuning en hulp bij projecten binnen het Zuyderland Medisch Centrum Heerlen.

UVV is een Stichting die vrijwilligers de mogelijkheid biedt om in georganisserd verband, op een zinvolle wijze betekenis te geven aan maatschappelijke betrokkenheid.
Hierbij zijn contact, vriendelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van werken belangrijke kenmerken.

Het logo van UVV geeft uitdrukking aan de veelzijdigheid van het UVV werk. De drie pijlen staan voor Hart, Hoofd en Handen en zijn het symbool voor de vele pijlen die UVV op haar boog heeft.


GESCHIEDENIS VAN DE UVV

De UVV kent een lange geschiedenis. 
De oorsprong van de organisatie ligt voor de Tweede Wereldoorlog.
In 1938 richtte Dr. Jane de Jong het korps Vrouwelijke Vrijwilligers op omdat de mannen werd opgeroepen om het volk en vaderland te verdedigen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte het korps ondergronds en na de bevrijding werd het de "Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers".
Zij ontplooiden werkzaamheden die vooruitliepen op de algemeen maatschappelijke functies zoals deze nu door de UVV worden vervuld.
Zij hielpen ook bij het "puinruimen" en de wederopbouw van de maatschappij.

In 1977 werd gekozen voor de naam: UNIE VAN VRIJWILLIGERS. 
 

GESCHIEDENIS VAN DE UVV-HEERLEN

In 1968 startte mevr. Hillebrand-Van der Land op eigen initiatief in Heerlen eenUVV-afdeling. Na een wervingsactie telde de UVV-Heerlen 10 medewerksters. 
In samenwerking met het Katholieke Vrouwengilde begon men met het tafeltje-dek-je project. De inbreng van de UVV bestond uit de levering van vijf pannensets, het rondbrengen van de sets en het schoonmaken ervan. Daarnaast voerde men besprekingen met de leverancier van de maaltijden van het toenmalige St. Joseph ziekenhuis. 
Vanaf 1969 kreeg de UVV in het toen nieuwe De Weverziekenhuis (nu Zuyderland Medisch Centrum Heerlen) een groter werkterrein.
In 1975 startte het project Opname. In de loop der jaren zijn hier een groot aantal projecten bijgekomen; Acute Zorg, Oncologie, Nierdialyse, Krantenservice en Rijdende Winkel. 
Ook zijn er samenwerkingsverbanden geweest met het Ziekenhuis in Kerkrade, Stichting Sevegram Plataan, Vitalis Parc Imstenrade en Verpleeghuis Bergweide. Deze samenwerkingsverbanden zijn in 2016 beeindigd als gevolg van gewijzigd beleid bij deze instellingen.
Gewijzigd beleid bij het Zuyderland Medisch Centrum heeft er eveneens toe geleid dat de afdelingen Oncologie en Opname zijn stopgezet. Met ingang van 1 januari 2017 is er een nieuw project Endoscopie gestart.